توصیه های سرمایه گذاری

Jesse Lauriston Livermore American investor

جسی لوریستون لیورمور

سرمایه گذار آمریکایی 

چند توصیه از جسی لیور مور:

1️⃣ پول از راه صبر درمی‌آید نه از راه خرید و فروش.

2️⃣  پول درآوردن زمان می‌برد.

3️⃣  هیچوقت به این فکر نکردم که پول زیادی دربیاورم؛ بلکه این حاصل صبر من بود.

4️⃣  هیچکس هرگز نمی‌تواند تمام نوسانات بازار را بشناسد.

5️⃣  درست بخرید، موقعیت خود را محکم بچسبید.

6️⃣  افرادی که هم بتوانند درست بخرند و موقعیت خود را محکم بچسبند، نادرند.

7️⃣  به من زمان‌بندی ندهید بلکه زمان بدهید.

 

NEXT GENARATION CRYPTOCURRENCY
2012-2018 The First Private Untraceable Cryptocurrency
Bytecoin.org
support@bytecoin.org
TELEGRAM:@iranbytecoin
ارتباط با ما در تلگرام : @IranBCNadmin